بازگشت

آگهی استخدام پیمانی سازمان - 16/ 9/ 1387

آگهی استخدام پیمانی

سازمان کارواموراجتماعی استان فارس جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون استخدام کشوری و آئین نامه استخدام پیمانی واصلاحات بعدی آن از محل مجوزشمار17795/61/56 مورخ23/5/87 دفتر منابع انسانی وتحول اداری استانداری فارس تعداد29 نفر از افراد واجد شرایط که برای ورود به دستگاه دولت مجاز شناخته شده اند را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی و مصاحبه تخصصی  و انجام مراحل گزینش بصورت پیمانی برای خدمت درشهرستانهای استان فارس بشرح ذیل استخدام می نماید.

ردیف

عنوان ورشته و طبقه شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز

گروه شغلی

زن

مرد

1

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس اشتغال وکاریابی

321

کوار

پاسارگاد

سپیدان *

فیروزآباد*

1

1

1

1

×

×

×

×

×

×

×

×

الف :دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس ؛ فوق ليسانس يا دكترا دريكي از رشته هاي تحصيلي :

ارتباطات علوم اجتماعيپژوهشگری علوم اجتماعی برنامه ريزي علوم اجتماعي تعاون ورفاه علوم اجتماعي برنامه ريزي رفاه اجتماعي ارتباطات اجتماعیتحقیق در ارتباطات اجتماعی

علوم اقتصادي   اقتصاد نظري اقتصاد بازرگاني اقتصاد صنعتي توسعه اقتصادي  و    برنامه ريزي  برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي سيستمهاي اقتصاد اجتماعي

مديريت دولتي مديريت  صنعتي

ب: تسلط به زبان انگلیسی

1098

 

2

 

 

 

کارشناس مطالعات اجتماعی

321

زرقان

1

×

×

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس ؛ فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي :

پژوهشگري علوم اجتماعي ارتباطات علوم احتماعي برنامه ريزي علوم اجتماعي تعاون ورفاه علوم اجتماعي علوم ارتباطات اجتماعي

روابط عمومي

روان شناسي عمومی مشاوره وراهنمايي مديريت دولتي

1098

3

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس روابط کار

321

شیراز

آباده *

لار *

جهرم*

کوار

پاسارگاد

سروستان

خنج*

زرین دشت *

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس ؛ فوق ليسانس يا دكترا دريكي از رشته هاي تحصيلي :

پژوهشگري علوم اجتماعي برنامه ريزي علوم اجتماعي    تعاون ورفاه علوم اجتماعي علوم ارتباطات اجتماعي روابط عمومي جامعه شناسي

حقوق علوم قضايي    حقوق خصوصی    حقوق عمومي حقوق بين الملل الهیات و معارف اسلامی فقه ومبانی حقوق اسلامی

 

1098

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان ورشته و طبقه شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز

گروه شغلی

زن

مرد

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

بازرس کار

شیراز

فسا *

مرودشت

کازرون*

ممسنی *

داراب *

نی ریز *

سروستان

خرامه

مهر*

ارسنجان

خنج *

لامرد *

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس ؛ فوق ليسانس يا دكترا دريكي از رشته هاي تحصيلي :

مهندس برق مهندس عمران مهندس مكانيك مهندس معدن مهندس مواد مهندس نساجي مهندس شيمي مهندسي صنايع       بازرس فني ايمني صنعتي   بهداشت صنعتي    بهداشت حرفه اي و بهداشت  محيط كارشناس حفاظت وبهداشت كار

 

1098

 

یک نفر مورد نیازرشته شغلی کارشناس روابط کارشهرستان شیراز مندرج در بند یک ردیف 3 آگهیجهت معلولین گرامی معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی درنظر گرفته شده. لذا این قشرمحترم از انتخاب سایر عناوین رشته های شغلی خودداری نمایند. همچنین افراد عادی نیز مجاز به انتخاب مورد فوق الذکر نمی باشند.

* افراد بومی در شهرستانهایی که با علامت * مشخص شده اند با توجه به بند5 تذکرات آگهی، از اولویت لازم برخوردار    می گردند.

 

 

 

 

 

*شرایط عمومی استخدام:

1 تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.

2 تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

3 داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ویژه برادران .

4 نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر .

5 داشتن توانایی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست.

6 عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم اعتیاد به استعمال افیون.

7 نداشتن منع استخدامی در دستگاه های دولتی به موجب آراء مراجع قضایی ذیصلاح.

8 عدم اشتغال در سایر مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و عدم بازخرید خدمت و بازنشستگی از دستگاه های دولتی.

* شرایط اختصاصی استخدام:

حداکثر سن برای مقطع تحصیلی لیسانس 30 سال تمام متولدین 1357 به بعد و برای مقطع فوق لیسانس35سال تمام متولدین 1352 به بعد و برای مقطع تحصیلی دکتری 40سال تمام متولدین 1347به بعد.

دارابودن حداقل معدل 14

* مدارک مورد نیاز:

1 تکمیل برگ درخواست شغل بادقت وخوانا تکمیل شود.

2 تصویر آخرین مدرک تحصیلی

3 تصویر صفحه اول شناسنامه درصورت داشتن توضیحات، تصویرصفحه آخر

4 تصویر پشت و رو برگ پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم ویژه برادران { معافیت تحصیلی وکفالت موقت پذیرفته نخواهد شد.}

5 سه قطعه عکس 4×3 جدید، تمام رخ، پشت نویس شده یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود.

6 رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 32670ریال به حساب جاری 980خزانه نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران به عنوان حق شرکت در آزمون. ایثارگران از پرداخت 50 مبلغ مذکور معاف می باشند.

7 ارسال تأییدیه لازم از مراجع ذیصلاح توسط مشمولین بندهای 1و2و4و5 و موارد مندرج در بند 10تذکرات

8 تصویرکارنامه قبولی در آزمون ادواری ویژه پذیرفته شدگان آزمون ادواری

9 تائیدیه اخذ دو مقطع تحصیلی جهت مشمولین بند ب وتائیدیه سه سال از سنوات تحصیلی جهت مشمولین بند ج ردیف پنج تذکرات

 

 

*نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام

متقاضیان واجدشرایط مدارک لازم راحداکثرتا تاریخ 25/9/87باپست سفارشی به نشانی: شیراز          خیابان سمیه ضلع شرقی بوستان آزادی نبش خیابان شهید حدادی کدپستی 7143953456 سازمان کارواموراجتماعی استان فارس واحد امور اداری ارسال نمایند. حتما در پشت پاکت قید گردد مربوط به آگهی استخدام

         به مدارک ناقص ویا مدارکی که بعدازمهلت مقرر به پست تحویل شده ویا از طریق دیگرارسال گرددترتیب اثرداده نمی شود و مدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهدشد.ملاک تاریخ تحویل مدارک ،تاریخ مندرج در رسیدپستی می باشد.

*  موادآزمون عبارتند از:

الف : آزمون توانمندیهای عمومی شامل زبان وادبیات فارسی وآئین نگارش، زبان انگلیسی، دا نش عمومی کامپیوتر، معارف ا سلامی واطلاعات سیاسی واجتماعی، ریاضی و هوش واستعدادویژه می باشد.

ب: آزمون تخصصی شامل سئوالات مرتبط بارشته شغلی و رشته تحصیلی مورد درخواست داوطلب         می باشد.تعداد سئوالات عمومی 100وتعدادسئوالات تخصصی 30می باشد.

* زمان توزیع کارت وبرگزاری آزمون :

     کارت ورودبه جلسه آزمون درتاریخ های 15/10/87 و 16/10/87درمحل فوق الذکرتوزیع خواهدشد.آزمون روزجمعه مورخ 20/10/87 راس ساعت 30/8  صبح برگزارخواهدشد.

     مکان برگزاری آزمون درهنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهدرسید.

* نحوه دعوت به مصاحبه تخصصی :

 صرفاًبه میزان حداکثرسه برابرنیازدر هررشته شغلی ازبین داوطلبان واجدشرایط بارعایت اولویت های مقرردرآگهی وبرحسب نمرات مکتسبه جهت مصاحبه دعوت خواهدشد.

زمان ومکان مصاحبه تخصصی درزمان اعلام نتایج آزمون کتبی ،اعلام خواهد.

* تذاکرات :

 1 ایثارگران شامل جانبازان وآزادگان عزیزانقلاب اسلامی وافرادخانواده معظم شهداء،اسرا،مفقودین وجانبازان ازکارافتاده کلی ،که قادربه انجام کارنمی باشند. ونیزرزمندگانی که حداقل 9ماه متوالی یا12ماه متناوب بطورداوطلبانه ازتاریخ 31/6/59لغایت 29/5/67درجبهه های جنگ تحمیلی حضورداشته اندمی باشد.ایثارگران درصورت دارابودن شرایط مذکوردرآگهی وکسب حدنصاب نمره لازم درآزمون بارعایت قوانین ومقررات مربوطه ازاولویت مقررقانونی برخوردارخواهندبود.

توضیح اینکه خانواده معظم آزادگان صرفاًیکسال پس ازآزادی ازاولویت فوق برخوردارمی باشند.

براساس مصوبه شماره 145264/ت 35687  ه مورخ 7/11/85 هیات محترم وزیران،ازکل سهمیه استخدامی 25درصدآن به فرزاندان شاهدتخصیص یافته که براساس بخشنامه شماره 16360/1802مورخ 9/2/86سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورسابق ، استخدام آنان باهماهنگی بنیادشهیدوامورایثارگران ودستگاه استخدام کننده انجام گرفته است . بدیهی است فرزندان شاهددرصورت تمایل ،بدون درنظرگرفتن سهمیه استخدامی می تواننددرآزمون به عنوان افرادآزادشرکت نمایند.

1/1 ازکل سهمیه استخدامی 5درصدآن برای استخدام ایثارگران به جزفرزندان شاهددرنظرگرفته شده ودستگاههای استخدام کننده موظفنددرحدسهمیه استخدامی تعیین شده ازبین ایثارگران واجدشرایط که درزمان مقررثبت نام وحدنصاب لازم راکسب نموده اندبه ترتیب نمره فضلی انتخاب نمایند.بدیهی است حدنصاب درنظرگرفته شده برای ایثارگران متفاوت ازسایرداوطلبان خواهدبود.

2/1 استخدام مازادبر30درصدسهمیه ایثارگران ، دررقابت باسایرداوطلبین واجدشرایط صورت خواهدگرفت .

2 بسیجیانی که حداقل 4سال سابقه خدمت عضویت فعال ومستمردرگردانهای عاشورابرادران وگردانهای الزهراخواهران راداشته باشند،باارائه گواهی مربوطه به شرط دارابودن شرایط مساوی باسایرداوطلبان غیرایثارگردراولویت خواهندبود.

3 مشمولین بندهای 1و2تذکرات ایثارگران واعضای گردانهای عاشوراوالزهراوبسیجیان فوق الذکرضروریست گواهی خودراازمراجع ذیصلاح سازمان بنیادشهیدوامورایثارگران بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ستادرسیدگی به امورآزادگان بنیادشهیدانقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، اموراداری وزارت جهادکشاورزی، حسب مورداخذوهمراه باسایرمدارک ارسال نمایند.گواهی جانبازان حتماًباقیددرصدجانبازی وخانواده جانبازان ازکارافتاده کلی ، مبنی برقادربه کارنبودن ایشان به تائیدمراجع ذیصلاح فوق الذکررسیده باشد.ضمناًخانواده محترم شهدادرصورت دارابودن کارت شناسایی ازسازمان بنیادشهیدوامورایثارگران باارائه تصویرآن ودرغیراینصورت گواهی ازسازمان مذکوراخذنمایند.

4 معلولین عادی به شرط دارابودن شر ایط مندرج درآگهی باتوجه به بخشنامه شماره 67778/1806مورخ 25/4/85معاونت محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورسابق ازطریق سازمان بهزیستی استان فارس جهت استخدام در رشته شغلی کارشناس روابط کار شهرستان شیراز اقدام نمایند.

5 داوطلبان بومی درصورت داشتن شرایط مندرج درآگهی تاسقف 50./. ازمجوزهای استخدامی مربوطه ازاولویت لازم برخوردارمی باشند. شهرستانهای مربوطه با علامت * مشخص گردیده اند.

     بدیهی است درصورتی که برای استخدام پنجاه درصدبقیه سهمیه ،سایرافرادبومی رتبه لازم رادربین کلیه افرادکسب کرده باشندامتیازفوق مانع ازجذب آنهابه میزان بیشترازپنجاه درصدسهمیه استخدامی نخواهدشد.

ضمناًداوطلبان بومی به داوطلبانی اطلاق می گرددکه :

الف محل تولدآنان بامحل جغرافیایی مورددرخواست یکی باشد.

ویااینکه :

بحداقل دومقطع ازمقاطع تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه رادرمحل مورددرخواست

گذرانده باشند.

جفرزندان پرسنل نیروهای مسلح درصورتیکه محل سه سال ازسنوات تحصیلی آنهااعم ازابتدایی ، راهنمایی ویادبیرستان بامحل موردتقاضای استخدامی یکی باشدنیزبومی تلقی می شوند.

داوطلبان موضوع بندب وج بایستی تائیدیه های مربوطه را ازواحدآموزشی ذیربط دریافت وبه همراه سایرمدارک موردنیازارسال دارند.دراین صورت رقابت دربین افرادبومی همان مناطق انجام خواهدشد.

6 به مدارک ارسالی توسط دانشجویان ودارندگان مدارک تحصیلی بالاتروپائین ترازمقطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احرازمشاغل مورداشاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهدشد.

7 داوطلبان استخدام نبایدمستخدم رسمی ، ثابت وپیمانی سایردستگاه های دولتی باشند.

8 درهرمرحله ازمراحل مربوط به امتحان یامسابقه چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرزگردداوطلب ازانجام مراحل بعدی محروم خواهدشدودرصورت صدورحکم استخدامی حکم مزبورلغو وبلااثرمی گردد.

9 مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاداسلامی درصورت پذیرفته شدن درآزمون حداکثردوماه پس ازاعلام نتیجه بایستی به تائیدسازمان مرکزی دانشگاه مذکوربرسد.

10: مواردزیربه شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف : مدت خدمت درجبهه های نبردحق علیه باطل به طورداوطلبانه ازتاریخ 31/6/59لغایت 29/5/67

ب: افرادخانواده معظم شهدا،اسرا،مفقودالاثرهاوجانبازان ازکارافتاده کلی که قادربه انجام کار          نمی باشند.شامل همسر، فرزند،پدر، مادر، خواهروبرادربه میزان 5سال .

ج: آزادگان ازشرط حداکثرسن معاف می باشند.

د: جانبازان ورزمندگان داوطلب دراثرمجروحیت درجبهه ها ی نبردحق علیه باطل به میزان مدت زمان بستری شدن ویا استراحت پزشکی .

و: داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها، موسسه هاو شرکتهای دولتی، بانکهاو شرکتهای تحت پوشش آنها،شرکتهای بیمه، شهرداری ها وموسسات وشرکتهای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، موسسات وشرکتهای ملی ومصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه وکمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی وشرکتهای تحت پوشش آنها ازتاریخ22/11/57 به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان خدمت غیر رسمی آنها.

11 پذیرفته شدگان درآزمون استخدامی ادواری فارغ ازسال شرکت ویاگروه آزمایشی شغلی تاپایان مهلت اعتبارکارنامه قبولی آنها، درصورت تمایل به استفاده ازنتیجه کارنامه ،ازشرکت درآزمون توانمندیهای عمومی معاف می باشند. بدیهی است درصورت عدم تمایل ،این گروه ازداوطلبان می بایست درآزمونهای توانمندیهای عمومی وتخصصی همانندسایرداوطلبان شرکت وحدنصاب نمره لازم راکسب نمایند.

12 داوطلبانی که پس ازطی مراحل استخدامی ،برای شهرستان موردتقاضاپذیرفته شوندمتعهد        می شوندکه حداقل به مدت ده سال درآن شهرستان خدمت نموده وهیچ گونه درخواست انتقالی ازآنان پذیرفته نخواهدشد.