بازگشت News Item


اطلاعیه مهم در خصوص تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی - 7/ 10/ 1388

اطلاعیه مهم در خصوص تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی

 

بدین وسیله به اطلاع تمامی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده وظایف خدمات و پشتیبانی به دستگاههای اجرایی می رساند از تاریخ 1/10/88 جهت تکمیل فرم تقاضا و ارائه مدارک در شیراز به انجمن صنفی شرکتهای خدماتی شیراز واقع در خیابان مشکین فام روبروی هتل هما روبروی بیمارستان علی اصغر جنب پوشاک آلیزه پلاک 191 تلفن 2280191 و در سایر شهرستانها به ادارات کارو امور اجتماعی مربوطه مراجعه نمایند . رعایت نکات زیر توسط شرکتهای موصوف الزامی است :

1در صورت عدم مراجعه به موقع جهت تکمیل فرم تقاضا و تشکیل پرونده و اخذ صلاحیت برابرمقررات اقدام خواهد شد .

2شرکتهای خدماتی دارای تائید صلاحیت چنانچه بخواهند در استانهای دیگری نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند موظفند تائید صلاحیت صادر شده از سوی اداره کل کارو امور اجتماعی استان محل ثبت خود را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان محل فعالیت ارائه داده و معرفی نامه ای مبنی برامکان انجام فعالیت در استان مربوطه دریافت نمایند .

3کلیه دستگاههای اجرایی ، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 38326/ ت 27506 روز 5/9/81 و مصوبه شماره 84515/ ت 34613 روز 15/12/84 9 موظفند صرفاً با شرکتهایی که دارای تائید صلاحیت بوده و از اداره کل کار و امور اجتماعی محل فعالیت شرکت معرفی نامه اخذ نموده اند قرارداد منعقد نمایند .

4شرکت باید دارای محل مناسب اداری با زیر بنای حداقل 20 متر و قابل دسترسی با حداقل یک خط شماره تلفن ثابت و دورنگار و یک کارمند بوده و به هنگام اخذ صلاحیت مشخصات مزبور را در فرم تقاضا نامه درج نماید و هر گونه تغییرات بعدی را اطلاع دهد .

5کلیه شرکتهای خدماتی فعال ملزمند حداکثر ظرف مهلت یکماه از انعقاد پیمان با دستگاههای اجرایی ، طرح طبقه بندی مشاغل را جهت تمامی کارگران تحت پوشش با همکاری دفاتر فنی طراح طبقه بندی مشاغل مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به انضمام یک نسخه از قراردادهای پیمانکاری منعقده ، در مهلت مقرر به اداره کار محل تحویل و رسید دریافت نمایند . ارائه رسیدهای مربوطه جهت دریافت صلاحیت الزامی است .

6هیچ یک از مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسیممنوعیت شغلی و تبصره 1 ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت مصوب 1372 قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند .

7فعالیت های خدماتی و پشتیبانی مقرر در بند 3 تصویب نامه 84515 / ت 34613 روز 15/12/84 هیات محترم وزیران موضوع ارائه صلاحیت به شرکتهای خدماتی به شرح کدهای زیر تقسیم بندی می شوند .

کد 1 : امور حمل و نقل : شامل رانندگی ، و اداره امور نقلیه و موارد مشابه

کد 2 : تعمیر و نگهداری : شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه ، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه

کد 3 : امور آشپزخانه و رستوران : شامل طبخ و توزیع غذا ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه

کد 4 : خدمات عمومی : شامل تنظیفات ، نامه رسانی ، پیشخدمتی ؛ امور آبدارخانه ، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه

کد 5 : نگهداری و خدمات فضای سبز: شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه

کد 6 : امور چاپ و تکثیر : شامل صحافی ، حروفچینی ، غلطگیری ، خطاطی ، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه

کد 7 : امور تاسیساتی : شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه

8در اساسنامه شرکت بایستی یک یا چند مورد از فعالیت های فوق الذکر به صراحت پیش بینی شده باشد و از درج عباراتی از جمله « انجام امور خدماتی ، انجام امور پشتیبانی » و نظایر آنها پرهیز شود .

9شرکتها برای تمدید صلاحیت خود می بایست حداکثر تا 3 ماه قبل از انقضای صلاحیت خود به اداره کار و امور اجتماعی محل ثبت شرکت در شیراز به انجمن صنفی شرکتهای خدماتی مراجعه و فرم تقاضا را تکمیل نمایند .

10شرکتها موظفند حقوق و مزایای قانونی کارگران خود را منحصراً به حساب بانکی که برای آنان نزد یکی از بانکهای معتبر افتتاح نموده اند واریز نمایند .  

مدارک لازم جهت اخذ صلاحیت سال 89 شرکتهای جدید التاسیس و یا شرکتهای فعالی که سال 88 از اداره کل کار فارس صلاحیت اخذ ننموده اند .

1تکمیل فرم تقاضای تعیین صلاحیت

2ارائه گواهی ازاداره کل ثبت شرکت ها یا اداره کل تعاون حسب مورد به انضمام آگهی تاسیس مندرج در روزنامه رسمی

3آگهی آخرین تغییرات در صورت وجود مندرج در روزنامه رسمی

4گواهی از اداره امور اقتصاد و دارایی مبنی بر داشتن دفاتر قانونی

5رونوشت اساسنامه شرکت

6رونوشت اجاره نامه یا قولنامه رسمی که  در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات ملکی تنظیم شده و تاریخ آن منقضی نشده باشد .

7تکمیل فرم تعهد نامه توسط مدیر عامل شرکت

8ارائه گواهی شرکت در دوره آموزش توجیهی قانون کار و طبقه بندی مشاغل

9ارائه مجوز فعالیت برای موضوعات ذکر شده در اساسنامه شرکت از مراجع ذیربط در خصوص کد حمل و نقل باید از مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه مجوز حمل و نقل یا کار با ماشین آلات سبک و سنگین اخذ گردد .

10دفترچه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به انضمام تائیدیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان محل فعالیت جهت شرکتهای فعال

11لیست بیمه کارکنان مورد تایید شعب مربوطه سازمان تامین اجتماعی جهت شرکتهای فعال

12اصل لیست واریز حقوق کارکنان به حساب بانکی معتبر با تایید بانک جهت شرکتهای فعال

13مفاصا حساب بیمه اخذ شده از سازمان تامین اجتماعی جهت شرکتهای فعال  

مدارک لازم جهت تمدید صلاحیت شرکتهایی که سال 1388 از اداره کل کار و امور اجتماعی صلاحیت اخذ ننموده اند .

 

1تکمیل فرم تقاضای تعیین صلاحیت و رتبه بندی

2لیست بیمه کارکنان در سال 88 مورد تایید سازمان تامین اجتماعی از ابتدای قراردادها تا پایان آبان ماه 88

3مفاصا حساب بیمه اخذ شده از سازمان تامین اجتماعی برای قراردادهایی که تا قبل از 30/7/88 به اتمام رسیده اند .

4ارائه گواهی از اداره امور اقتصاد و دارایی مبنی بر داشتن دفاتر قانونی

5ارائه مجوز فعالیت برای کد موضوعاتی که قبلاً صلاحیت اخذ ننموده اند .

6تکمیل فرم تعهد نامه توسط مدیر عامل شرکت

7تصویر تائید صلاحیت سال 1388

8رسید تحویل قرارداد پیمانکاری و دفترچه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به اداره کار و امور اجتماعی محل و یا تصویر احکام طبقه بندی مشاغل به همراه تائیدیه مربوطه در سال 1388

9ارائه گواهی از بانک یا دستگاه اجرایی مربوطه که به تائید ذیحساب رسیده باشد ، مبنی بر افتتاح حساب مشترک با دستگاه اجرایی

10ارائه اجاره نامه یا قولنامه رسمی جهت دفتر شرکت در صورت تغییر آدرس

11آگهی آخرین تغییرات در صورت وجود مندرج در روزنامه رسمی یا قبض رسید پستی آخرین تغییرات همراه با صورتجلسه تغییرات .

. س 1498