بررسي وشناسايي ظرفيتهاي بالقوه وبالفعل بمنظورترويج مشاغل كارآفريني وخوداشتغالي .
- شناسايي كمبودومازادنيروي انساني درمنطقه بمنظورتنظيم بازاركار .
- تهيه وجمع آوري وتنظيم آمارواطلاعات مربوط به بازاركارحوزه عملكرد .
- ايجادهماهنگي بامراكزآموزش فني وحرفه اي .
- ثبت نام متقاضيان كارازطريق باجه هاي پست .
- كسب فرصتهاي شغلي ازطريق كارفرمايان متقاضي نيروي كار .
- اجراي مراحل اعطاي اعتبارات اشتغالزايي باتوجه به سهميه هاي اعلامي وبخشنامه هاو دستورالعملهاي مربوطه .
- انجام راهنمايي شغلي به متقاضيان كار .
- جايگزيني نيروي كارداخلي بجاي اتباع خارجي غيرمجاز

مطالعه وبررسي كارهاي ارجاعي ، تقسيم آنهاونظارت برحسن اجراي وظايف محوله .
تشكيل جلسات باحضوركارمندان بمنظورتبادل نظروراهنمايي هاي لازم وايجادهماهنگي درسطح استان .
بررسي وپيش بيني نيازمنديهاي سازماني درخصوص امورمحوله وارائه پيشنهادات لازم جهت بهبودو اصلاح تشكيلات موجود .
حفظ انظباط اداري ونظارت برعملكردكاركنان زيرمجموعه حوزه معاونت .
ايجادهماهنگي دراجراي سياستهاي اشتغال استان .
شركت درجلسات شوراي اداري وهمچنين شركت درجلسات حسب مورد .
نظارت براجراي بخشنامه ها ودستورالعملهاي اداري .
نظارت برحسن اجراي وظايف ادارات خدمات اشتغال .
نظارت برامورمرتبط بااشتغال اتباع خارجي .
ارجاع نامه هاي مراجعه كنندگان به واحدهاي مربوطه .
نظارت برعملكرددراداره اموراجتماعي .
نظارت برامورفرهنگي كارگران وامورورزشي وتفريحات سالم كارگران