ثبت نام ازمتقاضيان كار

كارجويان بامراجعه به نزديكترين باجه پستي محل سكونت وبادريافت فرم، نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند .
* شرايط درخواست كننده :

- درسن مناسب كارقرارداشته وتوانايي انجام كار را داراباشد .
- داشتن كارت پايان خدمت يامعافيت جهت متقاضيان مرد .
- ارائه آخرين مدرك تحصيلي .
- ارائه گواهينامه مهارت فني درصورت گذراندن دوره هاي آموزشي .
(( كليه مدارك ازطرف متصدي پست بررسي وكارت تقاضا تاييدمي گرددهيچ الزامي به ارسال كپي مدارك نمي باشد )) .
كارت ثبت نام متقاضي پس ازثبت در رايانه اشتغال ودرج شماره وتاريخ، توسط پست به متقاضي تحويل داده مي شود .
متقاضي مي تواندپس ازدريافت كارت ثبت نام بعنوان جوينده كاربه اداره خدمات اشتغال مراجعه نمايد.. واحداشتغال براساس فرصتهاي شغلي كسب شده ازكارفرمايان وبادرنظرگرفتن اولويت ثبت نام ، جويندگان كار رابه كارفرمايان معرفي مي نمايد .

* معرفي كارجويان به مراكزآموزش فني وحرفه اي :
جويندگان كارفاقدمهارت باتوجه به نوع وميزان مدرك تحصيلي وتمايل فردازطريق واحداشتغال جهت گذراندن دوره هاي آموزشي به سازمان آموزش فني وحرفه اي معرفي مي گردند .
* مشاوره شغلي :
كارجويان مي توانندبامراجعه به واحدهاي خدمات اشتغال درزمينه هاي مختلف شغلي ومهارتي ازمشاوره كارشناسان مربوطه بهره گيرند .
* كسب فرصت هاي شغلي :
كارفرمايان جهت تامين نيروي كارموردنيازخودبامراجعه به واحداشتغال وتكميل فرم نمونه ( 3 ) تقاضاي خودرا اعلام مي نمايند ،‌ واحداشتغال نيزمتقاضيان كارواجدشرايط راباصدورمعرفينامه به كارفرما معرفي مي نمايد. همچنين كارشناسان اشتغال بامراجعه مستمربه كارخانجات و واحدهاي توليدي بمنظور كسب فرصت هاي شغلي اقدام مي نمايند .
* تهيه وتنظيم آمارواطلاعات مربوط به بازاركار :
كليه اطلاعات وآماربازاركارمنطقه ازطريق واحدكامپيوترخدمات اشتغال تهيه وبصورت ماهيانه به وزارت كارواموراجتماعي ارسال مي گردد .

* انتقال كارت جويندگان كار :
- آندسته ازجويندگان كاركه حداقل شش ماه اززمان ثبت نام آنان طي شده ومتقاضي انتقال سابقه ثبت نام خود به اداره كارموردنظرمي باشند ، مي تواننددرخواست خودرابه واحداشتغال اداره كارجهت انجام اقدامات لازم ارائه نمايند .
* انجام امورمرتبط بالغوتعهدخدمت دانش آموختگان :

- آندسته ازفارغ التحصيلان متعهدخدمت آموزش رايگان ( به استثناء گروه پزشكي وپيراپزشكي ) كه از زمان فارغ التحصيلي آنان يكسال وهمچنين ازتاريخ صدوركارت پايان خدمت وظيفه عمومي ياكارت معافيت دائم ازخدمت آنان يكسال ( مورد دوم ويژه آقايان مي باشد ) وازتاريخ ثبت نام آنان نزد ادارات كار شش ماه گذشته باشد((منوط به اينكه دراين زمان 6 ماهه فرصت شغلي متناسب با رشته آنان موجود نبوده باشد))مي توانند باهمراه داشتن مدارك لازم وارائه درخواست جهت دريافت گواهي اوليه عدم اشتغال به واحداشتغال اداره كارشهرستان مراجعه وسپس بمنظورديافت گواهي جهت ارائه به معاونت آموزشي دانشگاه مربوطه، به اداره كل كارواموراجتماعي اتاق 15 مراجعه نمايند .
(( محل مراجعه: واحداشتغال ادارات تعاون كارورفاه اجتماعي شهرستانها