اهداف صدورشناسنامه كار
باتوجه به نقش آمارواطلاعات دربرنامه ريزيهاي اقتصادي واجتماعي طرح شناسنامه كارشاغلين توسط اداره كل آمارواطلاعات نيروي انساني وزارت كارواموراجتماعي تهيه وبه اجرا درآمدتادركوتاه مدت و بلندمدت درسطح ملي ومنطقه اي درجهت تنظيم بازاركارمورداستفاده قرارگيرد .
- دستيابي به اطلاعات دقيق آماري كارگران شاغل ازطريق ايجادبانك اطلاعات ازخصوصيات شاغلين وثبت تغييرات جاري .
- آگاهي ازتغييرات مزدوحقوق ودانش فني شاغلين .
- ايجادكدشناسايي واحدبراي هرصاحب شناسنامه كاردرسطح كشور .
- مراحل صدورشناسنامه كار
- باتوجه به اجراي طرح مشخصات پايه اي كارگاههاوشاغلين مشمول قانون كاروبادرنظرگرفتن اطلاعات موجوددرسيستم مكانيزه ، مراحل به شكل ذيل بامراجعه شاغلين جهت صدورشناسنامه كارانجام مي پذيرد :
- شناسنايي مشخصات شاغلين وكارگاه :
صدورپرينت كنترل وارائه به متقاضي . ( متقاضيان اصلاحات لازم رابرروي فرم ارائه شده انجام داده وپس ازتائيدآن توسط مسئول كارگاه به همراه مدارك لازم به مسئول واحدشناسنامه كارعودت مي نمايند ) .

- مدارك لازم جهت صدورشناسنامه كار
- ارائه فرم اصلاح شده باتاييدمسئول كارگاه مطابق فرم شماره يك مخصوص ليست شاغلين كارگاه .
- يك قطعه عكس 3*2 پشت نويس شده جديدبراي هرمتقاضي .
- يكبرگ فتوكپي صفحه اول شناسنامه براي هرمتقاضي .
- اصل وفتوكپي فيش بانكي براي هرجلدشناسنامه كاربحساب 23285 بانك ملي شعبه شيرازوبنام اداره كل كارحساب تمركزوجوه دريافتي شناسنامه كار (( براي صدورشناسنامه كاربصورت گروهي كل مبلغ بصورت يكجاوطي يك فيش واريزمي گردد )) .
- معرفي نامه ازطرف كارفرما
پس ازتصحيح اطلاعات ليست مطابق فرم شماره يك مدارك جهت اعتبارسنجي به تهران ارسال مي گرددوصدورشناسنامه كاربسته به تاييدمركز اززمان مراجعه ودريافت مدارك ازمتقاضيان حدود 2 ماه به طول مي انجامد .
(( محل مراجعه: شيراز- خيابان سيمه- اداره كل كارواموراجتماعي- ساختمان شماره 2- واحدشناسنامه كار- تلفن 2