تسهيلات خوداشتغالي
به تسهيلات اعتباري اطلاق مي گرددكه به جويندگان كارثبت نام شده واجدشرايط اعطاء تاازطريق آن به حرفه اي مشغول بكارگردندومعمولاَ بصورت كمك هزينه جهت خريدابزار ارائه مي گردد .
• ثبت نام :
‌باتصويب آئين نامه هاوصدوربخشنامه ازطرف وزارت كارواموراجتماعي وازطريق رسانه هاي گروهي اطلاع رساني گرديده وشرايط ،‌ زمان ونحوه ثبت نام به متقاضيان اعلام مي گردد. ( درسال 82 ثبت نام ازطريق دفاترپستي درخردادماه به انجام رسيد ) .
• مدارك موردنياز :
- كارت كاريابي ويژه جويندگان كار .
- دارابودن مدرك فني وحرفه اي ازسازمان آموزش فني وحرفه اي يا ديپلم فني ويافارغ التحصيل دانشگاه .
- تكميل دفترچه مربوطه ازطريق باجه هاي پستي درتاريخ مقرر.
- سقف تسهيلات خوداشتغالي درسال ( 1382 ) باتوجه به مهارت فرد، سي ميليون ريال باكارمزد 6 درصدوبازپرداخت پنج ساله اعلام گرديد .
تسهيلات كارفرمايي
- به تسيهلات اعتباري اطلاق مي گرددكه به كارفرمايان واجدشرايط اعطاء شده وآنان رامكلف به بكارگماري يك ياچندنفرازجويندگان كاردرازاء دريافت وام تخصيصي مي نمايد .
• نحوه ثبت نام :
باتصويب آئين نامه ها وصدوربخشنامه ازطرف وزارت كارواموراجتماعي ازطريق رسانه هاي گروهي اطلاع رساني گرديده وشرايط وزمان ونحوه ثبت نام به متقاضيان اعلام مي گردد( درسال 82 ثبت نام ازطريق پست درآبان ماه به انجام رسيد ) .
• مدارك موردنياز ( ويژه كارفرمايان ) :
- پروانه كسب ياپروانه بهره برداري يامجوزقانوني فعاليت .
- دارابودن كد بيمه تامين جتماعي باحداقل يكنفرنيروي كاربيمه شده .
- فعال بودن كارگاه .
مبلغ تسهيلات درسال ( 1382 ) به ازاء جذب يكنفرنيروي كار سي ميليون ريال ازمحل منابع ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه باكارمزد 4 درصدوبازپرداخت پنج ساله وحداكثردرازاء جذب پنج نفرنيروي كار بادرنظرگرفتن شرايط لازم 150 ميليون ريال اعلام گرديد .