بخشنامه لغو تعهد دانش آموختگان متعهد خدمت آموزش رايگان دانشگاههاي دولتي

الف- مدارك مورد نياز براي ثبت نام و لغو تعهد

1-  گواهي موقت فارغ التحصيلي عكس دار از دانشگاه مربوطه

2-  كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان

تبصره: مداركي غير از مدارك فوق الاشاره در بندهاي 1و 2 مانند نامه معرفي به خدمت نظام وظيفه و يا نامه تصفيه حساب و يا هر مدرك ديگربراي ثبت نام در كاريابي (اعم از دولتي يا غير دولتي) و يا اعلام نتيجه كاريابي غير قابل قبول است.

ب- مراحل ثبت نام و كاريابي دانش آموختگان متعهد آموزش رايگان

1-  ثبت نام متقاضي در يكي از مراكز كاريابي دولتي يا غير دولتي با توجه به نشاني محل سكونت با ارايه تصوير گوهي موقت فارغ التحصيلي و كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان

2- قرار گرفتن در موقعيت كاريابي حداقل به مدت شش ماه پس از تاريخ ثبت نام

3- معرفي نشدن در مدت مقرر(شش ماه) به فرصتهاي شغلي

4- در صورت وجود فرصت شغلي، ارسال نتيجه پذيرش و يا عدم پذيرش فارغ التحصيل (كتباً ازشركت يا كارخانه و ...) به سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان براي اعلام به دانشگاه محل تحصيل متقاضي.(نمونه كاربرگ‌هاي شماره سه و چهار ضميمه است.)

تبصره: در صورت وجود فرصت شغلي جهت معرفي به كار و عدم قبول از طرف فارغ التحصيل مراتب، استنكاف تلقي خواهد شد و سازمن كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان نتيجه كاريابي را بدون اطلاع فارغ التحصيل به دانشگاه مربوطه اعلام خواهد نمود.

5- اعلام نتيجه كاريابي توسط مركز كاريابي دولتي يا غير دولتي داخلي به سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان

6- اعلام نتيجه كاريابي توسط سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان( با رعايت ساير ضوابط) به معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل فارغ التحصيل

ج- مراحل لغو تعهد خدمت آموزش رايگان دانش آموختگان

1-  اعلام نتيجه كاريابي به دانشگاه محل تحصيل فارغ التحصيلان حداقل پس از گذشت يك سال شمسي از تاريخ فارغ التحصيلي مندرج در گواهي موقت فارغ التحصيل خواهد بود كه حداقل شش ماه از يك سال در موقعيت كاريابي قرار گرفته باشد.

2-  در مورد آقايان بايد يك سال از تاريخ صدور كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم از خدمت(پزشكي يا غير پزشكي) سپري شده باشد.

3-  در اين مرحله مراكز كاريابي دولتي يا غير دولتي پس از اخذ مدارك لازم(تصوير گواهي موقت و تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت براي آقايان) نسبت به اعلام نتيجه به سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان اقدام خواهند كرد.

4-  در خواست لغو تعهد خدمت به سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان و معرفي متقاضي به مراكز كاريابي دولتي يا غير دولتي و اعلام نتيجه كاريابي (نمونه كاربرگ شماره يك ضميمه است.)

5-  متقاضي پس از اخذ نتيجه كاريابي از مراكز كاريابي دولتي يا غير دولتي محل ثبت نام نتيجه را به سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان ارائه مي‌كند.(كاربرگ شماره يك)

6-  سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان با دريافت نتيجه كاريابي فارغ التحصيل و مطابقت تاريخ فارغ التحصيلي رعايت شده باشد، نسبت به اعلام نتيجه به دانشگاه مربوطه اقدام مي‌كند. (نمونه كاربرگ شماره دو اعلام نتيجه به داشنگاه ضميمه است.)

7-  سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استانها بايد به مراكز كاريابي دولتي يا غير دولتي اعلام كند كه دانش آموختگان رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي(غير از رشته‌ دامپزشكي) مشمول اين آئين نامه نيستند.

(لازم به ذكر است اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره 6706 مورخ 1/2/1382 اداره كل هدايت نيروي كار وزارت متبوع مي‌شود.)