فایل ضمیمه

اساسنامه شركت تعاوني دانش بنيان

 

................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

حسن تعاون مدنيت و دادمايه الفت بود و اتحاد

 

قرآن كريم همه مؤمنان را به همكاري و همدلي در امور خير و رعايت تقوي فراخوانده است. با الهام از اين اصل مقدس، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سعي بر تحقق فراخوان الهي دارد. بر اين پايه، اصول 43 و 44 قانون اساسي، رسالت سنگين تحقق عدالت اقتصادي و پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص را تأمين مي‌كند و زمينه را براي جلوگيري از تبديل دولت به يك كارفرماي بزرگ مطلق آماده مي‌سازد. حال بر يك يك اعضاي شركت‌هاي تعاوني است تا با همراهي و همدلي و حس تعاون و معاضدت به گسترش اين فكر و عمل به اين انديشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شركت تعاوني ........................................... مي‌باشد كه براساس قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سيزدهم شهريور سال 1370 كه ملهم از اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد تهيه و تنظيم گرديده و به عنوان يك ميثاق و سند همكاري مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصويب آنها رسيده است.